KROK 1 / 4

Lista formularzy do wypełnienia.

Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody 2.210522.mpr

Oświadczenie – stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej 6.200826.pf

Formularz – Staż 6.200523pf

Zgłoszenie o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku 3.200438.awf

Wniosek o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych szkody w środowisku w powierzchni ziemi 3.200437.awf

Wniosek – poprawa ekosystemów 2.200432.mpr

Wniosek o zmianę decyzji 2.200431.mpr

Wniosek zalesienia 2.200430.mpr

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 4.200430.bs

Zgłoszenie instalacji na ter zamkniętych z których emisja nie wymaga pozwolenia 5.200429.bs

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji 5.200328.bs

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 4.200327.bs

Wniosek – wycinka drzew 2.191026.mpr

Wniosek o odszkodowanie – osoby prawne 2.2003.25.ja

Wniosek o odszkodowanie – osoby fizyczne 2.200324.ja

Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego zwierzęcia objętego ochroną gatunkową ścisłą oraz wydry 2.200323.mpr

Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do zwierząt gatunków niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi 2.200322.mpr

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie, hodowlę, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży, zbywanie gatunków obcych 2.200321.mpr

Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w strefach ochrony 2.200320.mpr

Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody 2.200319.mo

Wniosek o wydanie zezwolenia na pozyskanie dziko występujących roślin gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane 2.200318.mpr

Wniosek o wydanie zezwolenia na pozyskanie dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane 2.200317.mpr

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do innych niż dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną 2.200314.mpr

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną 2.200313.mpr

Wniosek o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 2.200312.gc

Wniosek o opinię wraz z prognozą 1.200311.mh

Wniosek o uzgodnienie zakresu prognozy 1.200310.mh

Wniosek o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko1.20039.mh

Wniosek o stwierdzenie potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 1.20038.mh

Wniosek o uzgodnienie w ramach ponownej oceny 1.20047.kpr

Wniosek o przedłużenie terminu wykorzystania decyzji 1.20046.kpr

Wniosek o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 1.20045.kpr

Wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia 1.20044.kpr

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (przedsięwzięcia koncesyjne) 1.20043.kpr

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (II grupa) 1.20042.kpr

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (I grupa) 1.20041.kpr

Formularz – Praktyki studenckie 6.200205pf

Formularz – Wolontariat 6.200415pf

Skontaktuj się z nami

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Wydziały terenowe RDOŚ:

– Wydział Spraw Terenowych w Chełmie;

– Wydział Spraw Terenowych w Białej Podlaskiej;

– Wydział Spraw Terenowych w Zamościu;

– Wydział Spraw Terenowych w Janowie Lubelskim.

Strony urzędowe

709775F8-EA01-4F01-BA2D-61C64EB432B5@3x Created with sketchtool. 709775F8-EA01-4F01-BA2D-61C64EB432B5@3x Created with sketchtool.